HAKKIMIZDA

Printworld; dinamizmi ve tecrübeyi harmanlayarak, sektöründe öncü bir firma olma amacıyla yola çıktı. Yola çıkarken çantasına bilgi birikimini, deneyimlerini ve bu deneyimleriyle elde ettiği sarsılmaz müşteri memnuniyetini koydu.

  Amacımız; en temel değer olarak kabul ettiğimiz güven çerçevesinde, müşterilerimize en kaliteli ve en hızlı hizmeti sunmaktır. Her biri alanında öncü firmalardan oluşan geniş müşteri portföyümüz, sürekli kalite anlayışımızın kanıtıdır.

Printworld, Uluslararası FSC® Sertifikası`na sahiptir. lisans kodu : FSC-C122886
 

SOSYAL UYGUNLUK POLİTİKASI

1. ZORLA ÇALIŞTIRMA (GÖNÜLLÜ ÇALIŞMA)

Firmamız, hiçbir çalışana zorunlu çalıştırma yaptırmamaktadır. Firmamızdaki çalışma esasları gönüllülük esasına

dayanır. Çalışanın işi bırakması durumunda herhangi bir güvenlik sebebi dışında şirket buna engel olamaz veya

erteleyemez. Çalışanımızın her türlü bilgisi korunmakta ve yasaların belirttiği ölçüde saklı tutulmaktadır.

 

2. ÇOCUK İŞGÜCÜ (REŞİT OLMAYAN ÇALIŞANLAR)

Firmamızda hiçbir şekilde çocuk işçiliği kabul edilmemektedir. Stajyer, kursiyer vs. gibi zorunlu haller dışında

ulusal ve uluslararası yasaların belirlediği minimum yaş dikkate alınmaktadır.

 

3. AYRIMCILIK (EŞİTLİKÇİ YAKLAŞIM)

Firmamız, tüm çalışanlarına ve sağladıkları katkılara değer vermektedir. Ayrımcılığa karşı duruş ve fırsat eşitliğini

sağlama konusunda köklü bir taahhüde sahiptir. Yönetim olarak kuruluşumuzu ırk, cinsiyet, renk, milliyet, sosyal

köken, din, yaş, maluliyet, siyasi görüş veya yürürlükte olan yasalarca korunan her türlü değer statü temelinde

ayrımcılığın veya fiziksel ya da sözlü tacizin olmadığı bir kurum olarak muhafaza etmeye kararlıyız. Firmamız için

personel seçimi, açık pozisyon, eğitim, ilgi alanları, yetenek, iş deneyimi gibi asgari nitelikler temel alınarak

yapılmaktadır.

 

4. ETİK İŞ DAVRANIŞI

Firmamız hiçbir şekilde yolsuzluk, dolandırıcılık, zimmet veya rüşvete müsamaha göstermemektedir.

 

5. ÇALIŞMA SAATLERİ ve ÜCRETLER (ÜCRET / MAAŞ)

Firmamız, çalışanlarına sektörel ve yerel işgücü piyasasına göre rekabetçi ücretler verir. Uygulamalarımız ücret,

çalışma saatleri, fazla mesai ve yan ödemeler hakkında yürürlükteki yasalara ve iş sözleşmelerine tam bir

uygunluk içinde gerçekleştirilir. Çalışanlarımıza becerilerini ve kapasitelerini geliştirmek için fırsatlar teklif eder ve

mümkün olduğunca yükselme fırsatları sunarak bu çabalar desteklenmektedir. Ücret/maaş, terfi etme

konularında cinyet, din, dil, ırk ayrımcılığı firmamızda yapılmamaktadır. Firmamızda en düşük maaş asgari

ücrettir.

 

6. SAĞLIK ve GÜVENLİK

Firmamız, güvenli ve sağlıklı bir işyeri ortamının oluşturulmasını ve korunmasını sağlar. Şirket, çalışanlarımızın

kaza, yaralanma ve sağlığı tehdit eden her türlü faktöre maruz kalma riskini minimuma indirerek, güvenli, sağlıklı

ve verimli çalışabilecekleri bir iş ortamını oluşturarak sürekliliğini sağlamayı amaçlar. Firmamızda, şiddetin,

tacizin, tehdidin, istismarın ve rahatsız edici şartların olmadığı bir iş yeri ortamı sağlamaya özen gösterilir.

Firmamızda yasal mevzuatın düzenlediği tüm iş sağlığı ve güvenliği kuralları uygulanmaktadır.

 

7. TOPLUM ve PAYDAŞLARLA BAĞLILIK

Firmamız, paydaşlarıyla, onların görüşlerini dinleyerek, görüşlerinden bilgi edinerek ve görüşlerini dikkate alarak

iyi niyet temelinde bağ kurma taahhüdü verir. Bu bağlamda çalışan temsilcilerini yasal mevzuata göre

belirleyerek çalışanların problemlerini temsilcilerle görüşebilecekleri ortamı oluşturur ve öneri kutularına yazılı

olarak bildirmelerine imkân sağlar. Uygun olduğunda işyeri ile ilgili ve etki alanı içindeki işyeri hakları konularında,

paydaşları ile bir diyalog kurma taahhüdü vermekteyiz.

 

8. YABANCI UYRUKLU İŞÇİ ÇALIŞTIRMA (YABANCI İŞÇİLERİN İSTİHDAMI)

Firmamızda, yasalarımıza uygun olarak çalıştırılan/çalıştırılacak yabancı uyruklu çalışanlar için İş sözleşmeleri

anlayacakları dilde düzenlenir. İşe girişten işten ayrılma sürecine kadar tüm özlük işlemleri yürürlükteki yasal mevzuatlara uygun olarak yürütülür. İşçi hiçbir durumda borçlandırılarak çalıştırılamaz. Firmamız tarafından

yabancı isçilerin çalışma konusundaki yasal hakları korunur. Firmamız, yasadışı (kaçak) işçi çalıştırmamaktadır.

 

9. DİNLENME GÜNLERİ ve TATİLLER

Çalışanlarımız yasal hakları çerçevesinde dinlenme ve tatil günlerinden yoksun bırakılmazlar. Haftada altı gün

çalışan personele bir gün hafta tatili verilir.

10. İŞE ALMA ve İSTİHDAM

Firmamız yönetimince ihtiyaç duyulan açık pozisyonlar belirlenerek şirket yönetimi tarafından yasalara uygun ve

belirli kurallar çerçevesinde (eşitlikçi yaklaşım, izin, ücret, tatil, iş sözleşmesi vb.) istihdam gerçekleştirilir.

 

11. İŞ SÖZLEŞMESİ (İŞVEREN SÖZLEŞMELERİ)

Firmamız ile istihdam edilecek kişi arasında, işyerine ve yasalara uygun ve aday personele teklif edilen koşulları

içeren “Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi “hazırlanır. Göreve başlamayı kabul eden personele “Belirsiz Süreli İş

Sözleşmesi ve Fazla Çalışma Muvafakatnamesi “imzalatılır. İş sözleşmesinin bir örneği imza karşılığı çalışan verilir,

oryantasyon eğitimi ile Firmamız ve işin gerektirdiği tüm kural ve kaideler ilgili personele aktarılmaktadır.

 

12. İŞ ve İŞÇİ DİSİPLİNİ

Firmamız tarafından disiplinli çalışmayı sağlayabilmek amacıyla belirlenen disiplin kuralları uygulanır. Şirket,

çalışanını disipline etmek için hiçbir şekilde ücret kesintisi yaptırımı uygulanmamaktadır. Tüm çalışanlarımız

çalışma prosedürü talimatlarına uygun davranarak çalışmalarını yürütmektedirler.

 

13. Genç İşçi / Çalışma Saatleri

Çalışanlar ve işveren arasında sosyal hakların ve çalışma düzeni konusunda toplantı yapılması planlanmaktadır.

Genç işçi çalışma saatleri 40 saat, 18 yaş üstü çalışma saatleri 45 saattir.

 

14. Toplu Sözleşme / Sendika Hakkı

Çalışanlarımıza toplu sözleşme hakkı ve sendikaya üye olma hakları verilmiştir. “Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinde”

çalışanlarımızın bu hakları kullanabileceği belirtilmiştir.

 

15. ÇEVRENİN KORUNMASI

Her türlü faaliyetimizden doğabilecek çevresel etkileri sorumluluk bilinciyle yönetmekteyiz. Tüm faaliyetlerimizde

çevresel etkileri yok edecek veya minimize edecek ve doğal kaynakları en verimli şekilde kullanacak her türlü

iyileştirme ve geliştirme çalışmalarını belirler ve uygulamaktayız.

Bu politika belgesinde yer alan tüm ilkeler gerekli düzenlemeler ile uygulamaya aktarılır ve uygulamaların düzeyi

ilgili bölümce denetlenmektedir. Firmamızın sosyal sorumluluk uygulamalarında göstereceği başarıyı, şirket

performansımızın değerlenmesinde önemli bir kıstas olarak dikkate almaktayız. Bu politika belgesi, firmamızın

daha iyi bir dünya ve gelecek için üzerine düşen her türlü sorumluluğu yerine getireceğinin açık bir taahhüdünü,

tüm çalışanlarımızla, tüm paydaşlarımızla ve tüm iş ortaklarımızla paylaşmak üzere hazırlanmıştır.

16. Örgütlenme

Çalışanlarımız örgütlenerek toplu sözleşme hakkı ve sendikaya üye olma hakları verilmiştir. Çalışanlarımız

örgütlenme, toplu sözleşme hakkı olduğunu ve sendikaya üyeliği haklarını olduğunu bilir ve bu konuda herhangi

bir baskı yapılmamaktadır. Toplu sözleşme, sendika ve örgütlenme özgürlüğü ilkeleri gibi uluslararası düzeyde

tanınmış insan haklarına saygı duyarız ve uygularız.


ENTEGRE POLİTİKASI

·       Matbaacılık Hizmetleri sektöründe öncü kuruluşlardan biri olarak kalabilmek için müşteri istek ve beklentileri ve piyasa şartları doğrultusunda ürün ve hizmet kalitemizi sürekli geliştireceğimizi,

·       İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini anlamak ve karşılamak üzere şeffaf ve anlaşılır bir iletişim dili oluşturmak,

·       Tüm süreçlerimizde proaktif bir yaklaşımla risk ve fırsatları değerlendirerek, operasyonel mükemmelliğe ulaşmak,

·       Uluslararası standartlarla belirlenmiş ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemini, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemini titizlikle uygulamak; tüm çalışanlarımıza nitelikli eğitimler vererek gelişimlerine katkıda bulunmak ve sürekli iyileştirme yapmak,

·       Tüm çalışmalarımız sırasında ortaya çıkabilecek kirliliğin azaltılması ve çevrenin korunması için gerekli tedbirleri alacağımızı,

·       Doğal kaynak kullanımı konusunda gerekli tedbirleri alarak tasarruflu davranacağımıza,

·       Kaynak temini esnasında özellikle sürdürülebilir kaynak teminine öncelik vereceğimizi,

·       Faaliyetlerimiz esnasında iklim değişikliğine sebebiyet verecek, biyoçeşitlilik ve ekosisteme zarar verecek tüm faaliyetlerden kaçınacağımızı,

·       Tüm çalışanlarımız, müşterilerimiz ve ziyaretçilerimiz de dahil olmak üzere önce insan felsefesine dayanarak iş sağlığı ve güvenliği kapsamında gerekli tüm tedbirleri alarak yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesini sağlayacağımızı,

 

·       Tüm bunları yerine getirirken ilgili birincil ve ikincil mevzuat şartlarına, müşteri şartlarına, standart şartlarına uyacağımızı taahhüt ederiz.

FSC® NEDİR ?

FSC® The Forest Stewardship Council® .. (Orman Yönetim Konseyi)
Orman ürünleri üreticileri, dağıtıcıları, kullanıcıları, çevre ve insan hakları konusunda çalışan sivil toplum kuruluşları, 1990 yılında Kaliforniya`da bir araya gelerek, sorumlu ve sürdürülebilir bir orman yönetimi için bir girişim başlattılar.

Management
Üyelik tabanına dayalı, kar amacı gütmeyen uluslararası bir kuruluş olan FSC® (Orman Yönetim Konseyi), orman yönetim sistemlerinin yaygınlaştırılmasını ve insanların bir araya gelerek, kötü orman politikalarının engellenmesi çalışmasını, ilke edinen bir kuruluş olarak ortaya çıktı.

Merkezi Almanya`nın Bonn şehrinde olan FSC®, zamanla Asya, Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika`da bölge temsilcilikleri açarak uluslararası bir kuruluş haline geldi.

FSC® NEDİR ?

FSC® The Forest Stewardship Council®.. (Orman Yönetim Konseyi)
Orman ürünleri üreticileri, dağıtıcıları, kullanıcıları, çevre ve insan hakları konusunda çalışan sivil toplum kuruluşları, 1990 yılında Kaliforniya`da bir araya gelerek, sorumlu ve sürdürülebilir bir orman yönetimi için bir girişim başlattılar.

Management
Üyelik tabanına dayalı, kar amacı gütmeyen uluslararası bir kuruluş olan FSC® (Orman Yönetim Konseyi), orman yönetim sistemlerinin yaygınlaştırılmasını ve insanların bir araya gelerek, kötü orman politikalarının engellenmesi çalışmasını, ilke edinen bir kuruluş olarak ortaya çıktı.

Merkezi Almanya`nın Bonn şehrinde olan FSC® , zamanla Asya, Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika`da bölge temsilcilikleri açarak uluslararası bir kuruluş haline geldi.

REFERANSLARIMIZ

 

 

İLETİŞİM

PrintWorld Ambalaj Etiket San. ve Tic. A.Ş.

Adres : Litros Yolu 2.Matbaacılar Sitesi 2NF10 Topkapı / İstanbul
Telefon : 0212 296 55 44
Faks : 0212 296 55 44
E-mail : info@printworld.com.tr

Ad-Soyad:

E-Mail:

Telefon:

Mesajınız: